Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulaminy

KOŁO BIBLIOTECZNE

Koło Biblioteczne działa w naszej szkole już od wielu lat. Członkami koła są chętni uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy zainteresowani są czytaniem, książkami  oraz działalnością biblioteki.

 

Bardzo chętnie pełnią dyżury na przerwach, pomagają wypożyczać, doradzają młodszym czytelnikom, wspomagają  nauczycieli bibliotekarzy przy organizowaniu konkursów, wystawek, gazetek ściennych, przedstawień oraz innych imprez bibliotecznych.                                                                                                       

Celem Koła Bibliotecznego jest:

 • integracja uczniów,
 • poznanie pracy bibliotekarza,
 • stwarzanie możliwości pokazania swoich umiejętności i zdolności,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • promowanie książki, biblioteki i czytelnictwa,

Regulamin Koła Bibliotecznego:

 1. Koło biblioteczne pracuje pod kierunkiem nauczyciela – bibliotekarza.
 2. Członkami koła   zostają  chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie  pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
 3. Warunkiem przyjęcia do koła jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.
 4. Zadania powierzone członkom powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.
 5. Członkowie koła mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek   w zwiększonej ilości.
 6. Członkowie  koła, którzy przez cały rok szkolny będą sumiennie wykonywali swoje obowiązki otrzymają nagrodę.
 7. Członkowie koła nie wypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy członków należących do  koła.
 8. W czasie przerw w bibliotece mogą przebywać tylko dyżurujący członkowie koła oraz uczniowie wypożyczający książki.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Z biblioteki mają prawo korzystać na podstawie „karty czytelnika” uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów.
 2. Każdy czytelnik zapoznaje się z regulaminem wypożyczalni i czytelni.
 3. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie trzy woluminy. Wypożyczone książki należy zwrócić po dwóch tygodniach.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 6. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 7. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzeganie ustalonych terminów wypożyczeń.
 8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 9. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach i pomagają w doborze literatury.
 10. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej.
 12. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone dwa tygodnie przed zakończeniem roku.
 13. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z Biblioteką.

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI
 1. Z Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
 3. MCI służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych i w zasobach Internetu.
 4. Każdorazowo należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi potrzebę skorzystania z komputera.
 5. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 7. Programy udostępniane są jedynie na miejscu.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 9. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.). jest niedozwolone.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Zabrania się wykorzystywania komputera do gier.
 13. Uczniowie zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu, wykonujący pracę inną niż dydaktyczna zostaną wyproszeni z MCI.
 14. W MCI obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, napojów oraz używania telefonów komórkowych.
 15. Użytkownicy mogą zgłaszać własne inicjatywy i pomysły dotyczące MCI.
Data dodania: 2018-01-20 20:53:07
Ilość wyświetleń: 393

Konkursy

Obecnie nie ma konkursów
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook