Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim ul. Tysiąclecia 5  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2.stronyzklasa.pl .

 

Data publikacji strony internetowej: 13.09.2017 r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki 

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

TAB Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

SHIFT + TAB Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

ENTER Przewijanie widocznej części strony

ALT + 1 Przejście do menu głównego

ALT + 2 Przejście do treści

CTRL + ALT + + Powiększenie rozmiaru czcionki

CTRL + ALT + – Pomniejszenie rozmiaru czcionki

CTRL + ALT + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

CTRL + ALT + C Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowego

CTRL + ALT + H Przejście do strony głównej

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Bąk, adres e-mail: zs2@pruszcz-gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58-682-35-14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada dwa budynki:

1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
  1. Górne – po schodach na parter szkoły. Na prawo od wejścia znajduje się sekretariat szkoły.
  2. Dolne - do szatni, gdzie dostępny jest podjazd dla wózków.
Przy obu wejściach jest kontrola osób wchodzących do budynku.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Szkoła ma dwa piętra. Na każdym są szerokie korytarze. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Brak windy.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi,  pętlami indukcyjnymi.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku szkoły brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W odległości ok. 50 m od szkoły (na prawo od wejścia głównego, za szkolnym placem zabaw) znajduje się parking, na którym są miejsca  parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

2. Budynek Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku oddziałów przedszkolnych prowadzi jedno wejście po schodach. Jest również dostępny podjazd dla wózków. Osoby wchodzące muszą zgłosić swoje przyjście przez domofon wiszący na ścianie (po prawej stronie od wejścia) w przedsionku budynku.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek ma jedno piętro. Korytarze są szerokie. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Brak windy.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Oddziały przedszkolne nie dysponują pochylniami, platformami, informacjami głosowymi,  pętlami indukcyjnymi.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W oddziałach przedszkolnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Data dodania: 2020-11-17 12:11:00
Data edycji: 2021-03-31 22:45:18
Ilość wyświetleń: 8051

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej