Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

w Szkole Podstawowej nr 2

 

 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolny Wolontariat (zwane dalej SW) ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. SW jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe, jak również pozarządowe.
 5. Opiekę nad SW sprawują wyznaczeni przez Dyrekcje Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem SW. Opiekunowie zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.
 1. Cele i sposoby działania
 1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej, nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Zadaniem SW jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości oraz bezinteresowności.
 3. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność.
 4. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich.
 5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
 6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np.: pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej, udział w projekcie Starsi-Młodszym, w akcjach charytatywnych.
 7. Szkolny Wolontariat podejmuje działania na terenie szkoły (akcje wewnętrzne) oraz w środowisku lokalnym (akcje zewnętrzne).

III. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność SW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Wolontariusz swoją postawą ma dawać przykład innym; używanie wulgarnych słów wobec kolegów, agresywne zachowanie nie licuje z jego wizerunkiem i może skutkować wypisaniem z SW.
 4. Wolontariusz przedstawia koordynatorom pisemną zgodę rodziców na działalność wolontariacką (załącznik pod w/w Regulaminem SW). Do działań poza terenem szkoły uprawnieni są uczniowie klas 7 i 8 po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność ucznia w danej akcji charytatywnej.
 5. Wolontariusze uczestniczą w spotkaniach w celu uzyskania informacji o planowanych działaniach, których termin wyznaczany jest przez opiekunów i publikowany na stronie szkoł oraz w dzienniku elektronicznym Vulcan.
 6. Członkowie SW mogą podejmować działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
 7. Każdy członek SW stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Usunięty
 1. Rozliczanie wolontariuszy
 1. Wolontariusze mogą być rozliczani za udział w działaniach szkolnych i pozaszkolnych wpisem określającym ilość godzin. Proponowane działania to:
 • kiermasze szkolne, (udział, własna organizacja), zbiórki darów rzeczowych,  
 • pomoc na terenie szkoły (np. w świetlicy, w bibliotece, organizowanie młodszym kolegom zabaw na przerwach „Przerwa z Wolontariuszem”, działalność koleżenska w klasach I-III „Czytanie Starsi – Młodszym”, przygotowywanie prezentacji dotyczacych  np. bezpieczeństwa w szkole, organizowanych akcji charytatywnych),
 • pomoc w organizacji uroczystości szkolnych,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • dbanie o gazetkę ścienną SW – aktualizacja, plakaty informacyjne,
 • organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych,
 • reprezentowanie Szkolnego Wolontariatu na zewnątrz.
 1. Wolontariusz, który podejmie się realizacji zadań wolontarystycznych poza szkołą, jest zobowiązany przedstawić podpisane zaświadczenie z instytucji, której działanie wspierał.
 2. Wolontariusz, który nie wywiąże się z zaplanowanego działania, nie otrzyma wpisu.
 3. Wolontariusz ewidencjonuje swoje działania na w zeszycie  (zapisuje datę, liczbę godzin, miejsce/ wydarzenie oraz otrzymuje podpis osoby dorosłej, u której odbywał godziny wolontariatu). Po wywiązaniu się z zadania zgłasza się do opiekuna wolontariatu w celu potwierdzenia.

Data

Miejsce/ wydarzenie

Liczba godzin

Podpis

 

 1. O wpisie ilości godzin decydują opiekunowie wolontariatu po zakończonej akcji. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowego wpisu godzinowego wolontariuszom, którzy wyróżniają się wzorową postawą.
 2. Zaświadczenie o działalności w SW otrzymają wolontariusze klas 4-8, którzy zdobędą ogólną liczbę co najmniej 70 godzin za aktywność społeczną wykonaną podczas nauki w SP 2
 3. Wystawione zaświadczenie uprawnia wychowawcę do wpisania Wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.
 4. W przypadku uczniów nie należących do SW o wpisie na świadectwie decyduje wychowawca.
 1. Nagradzanie wolontariuszy
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Formy nagradzania.
 • Wręczanie dyplomów.
 • Pozytywne uwagi w dzienniku elektronicznym Vulcan.
 1. Po spełnieniu wymagań (udokumentowanych 70 h aktywności społecznej w klasach 4-8), wolontariusz może otrzymać na koniec 8 klasy poświadczenie o stałym zaangażowaniu w pracę społeczną w formie wpisu na świadectwie szkolnym. 
 2. Wpis na świadectwie szkolnym dotycząca osiągnieć w zakresie aktywności społecznej, brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

 

Data dodania: 2022-10-15 17:49:05
Data edycji: 2022-10-15 18:28:23
Ilość wyświetleń: 1127

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej