Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY                                                                         

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka

kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

 

 

W terminie głównym

1.    język polski – 23 maja 2023 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

2.    matematyka – 24 maja 2023 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.    język polski – 11 stycznia 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

2.    matematyka – 12 stycznia 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny –

13 stycznia 2023 r. (piątek) –

godz. 9:00

 

 

 

 

W terminie dodatkowym

1.    język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

2.    matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny –

14 czerwca 2023 r. (środa) –

godz. 9:00

1.    język polski – 23 maja 2023 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

2.    matematyka – 24 maja 2023 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom

3 lipca 2023 r.

31 stycznia 2023 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji

do 6 lipca 2023 r.

31 stycznia 2023 r.

Termin wydania zdającym

zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.

31 stycznia 2023 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

Czas trwania (w minutach)

 

 

arkusz standar- dowy

przedłuże- nie czasu, o którym mowa

w pkt. 19. Komuni- katu*

 

arkusz dla osób z auty- zmem, w tym z ze- społem Aspergera

 

 

arkusz dla osób słabowi- dzących

 

 

arkusz dla osób niewido- mych

 

arkusz dla osób słabosłyszą- cych

i niesłyszą- cych

arkusz dla osób

z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu lek- kim

 

 

arkusz dla osób z afazją

arkusz dla osób z niepeł- nosprawnością ruchową spo- wodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 

 

arkusz dla cudzoziem- ców

O*-100

O*-Z**

O*-100

O*-200

O*-400, O*-500

O*-600, O*-660

O*-700

O*-800

O*-900

O*-Q00

O*-C00 OJ*-100

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

90

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

 

Data dodania: 2022-12-05 11:40:38
Data edycji: 2022-12-05 11:42:11
Ilość wyświetleń: 188

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook