Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030r

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030r

Szanowni Państwo,

 

w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn.: Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030, przekazuję w załączeniu Obwieszczenie, za pośrednictwem którego Burmistrz Pruszcza Gdańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o:

  1. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”;
  2. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy, wymagającą udziału społeczeństwa, tj. treścią dokumentu projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego Planu;
  3. możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 21 października 2021 r.

 

Zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

-     publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu;

-     ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/ wraz z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy;

-     ogłoszenie informacji przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański;

-     ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 40 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;

-     ustnie do protokołu;

-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Zgodnie z art. 41 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Obwieszczenie wraz z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy dostępne jest pod adresem:

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/obwieszczenie/10598/obwieszczenie-pr-062-1-8-2021

 

Z poważaniem

 

Ewa Piechowska

Referat Planowania i Rozwoju

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

  1. Grunwaldzka 20

Tel. 58 775 99 15

 

 

„Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iod@pruszcz-gdanski.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.”

 

 

Data dodania: 2021-09-30 15:12:43
Data edycji: 2021-09-30 15:22:21
Ilość wyświetleń: 39

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej