Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 2022/2023

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 

     I. Postanowienia ogólne

 1. Stołówka szkolna zorganizowana jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z posiłków w szkole.
 3. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 4. O bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie wydawania obiadów dbają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy i opiekunowie grup przedszkolnych.
 5. Jadłospis na bieżący tydzień udostępniany jest na tablicach przed stołówką, w szatni i na stronie internetowej szkoły.       

   

 II. Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie Umowy o korzystanie z obiadów,
 2. uczniowie, których dożywianie refundują:
  1. MOPS i GOPS w czasie określonym w odpowiedniej decyzji,
  2. sponsorzy indywidualni,
 3. nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim wnoszący opłaty indywidualnie za zgodą dyrektora szkoły.

 

III. Zapisy i rezygnacja

 1. Zapisy na obiady prowadzone są od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, na podstawie Umowy o korzystanie z obiadów, zawieranej z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. Umowa obowiązuje przez jeden rok szkolny (zał. nr 1).
 2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, wymaga ona jednak formy pisemnej złożonej u kasjerki szkolnej.
 3. W przypadku nieobecności ucznia, planowanego wyjścia lub wycieczki klasy w porze wydawania obiadów, rezygnację z  obiadu zgłaszają uczniowie lub rodzice przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 4. W przypadku wyjazdów większej liczby klas lub wycieczek kilkudniowych, rezygnacja z obiadów powinna być zgłoszona tydzień wcześniej przez wychowawcę klasy.

 

IV. Wydawanie posiłków

 1. Posiłki w stołówce przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, a także zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
 2. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy kuchni szkolnej.
 3. Posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem, dostosowanym do planu zajęć poszczególnych klas.
 4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy zapoznają dzieci i rodziców z harmonogramem wydawania posiłków.
 5. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 

V.Odpłatność za obiady

 1. Opłata za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej przez uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.
 2. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez pracowników pedagogicznych kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający wynagrodzenia pracowników i koszt utrzymania stołówki.
 3. Wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów żywnościowych w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Warunki opłat, terminy płatności, sposoby zwrotu kosztów i jednorazowego odwołania obiadów określane są szczegółowo w Umowie o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (zał. nr 1).
 6. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności na obiedzie, pieniądze za posiłek nie będą zwracane.     

                                                                                   

VI. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. W stołówce obowiązuje cisza.
 2. Przed wejściem do stołówki uczeń ma obowiązek zgłoszenia swojej obecności na obiedzie osobie prowadzącej rejestr przez pokazanie identyfikatora.
 3. Uczniowie zobowiązani są do dbania o porządek i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz do kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni.
 1. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 2. Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.
 3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka oraz zadbać o czystość pozostawionego stolika.
 4. Zabrania się korzystania przy stole z telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
 6.  Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 7. Uczniowie mają obowiązek zabezpieczenia osobistych rzeczy takich jak plecaki i kurtki, których nie należy wnosić do stołówki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przed stołówką.
 8. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy, a za jego pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów.
 9. Za rażące naruszania regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających obiadów.

 

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-08-30 12:51:47
Data edycji: 2022-09-05 13:35:44
Ilość wyświetleń: 2598

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook