Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 2021/2022

                                                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia nr 26

                                                                                                                                            Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

                                                                                                                                                          w Pruszczu Gdańskim

                                                                                                                                                                z dnia 27.08.2021 r.

 

                                                         REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

                                                SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

                                                                         W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Stołówka szkolna zorganizowana jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 3. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z posiłków w szkole.
 4. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 5. O bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie wydawania obiadów dbają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy i opiekunowie grup przedszkolnych.
 6. Jadłospis na bieżący tydzień udostępniany jest na tablicach przed stołówką, w szatni i na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie Umowy o korzystanie z obiadów,
 2. uczniowie, których dożywianie refundują:
  1. MOPS i GOPS w czasie określonym w odpowiedniej decyzji,
  2. sponsorzy indywidualni,
 3. nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim wnoszący opłaty indywidualnie za zgodą dyrektora szkoły.

 

III. Zapisy i rezygnacja

 1. Zapisy na obiady prowadzone są od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, na podstawie Umowy o korzystanie z obiadów, zawieranej z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. Umowa obowiązuje przez jeden rok szkolny (zał. nr 1).
 2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, wymaga ona jednak formy pisemnej złożonej u kasjerki szkolnej.
 3. W przypadku nieobecności ucznia, planowanego wyjścia lub wycieczki klasy w porze wydawania obiadów, rezygnację z  obiadu zgłaszają uczniowie lub rodzice przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 4. W przypadku wyjazdów większej liczby klas lub wycieczek kilkudniowych, rezygnacja z obiadów powinna być zgłoszona tydzień wcześniej przez wychowawcę klasy.

 

 1. Wydawanie posiłków
 2. Posiłki w stołówce przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, a także zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
 3. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy kuchni szkolnej.
 4. Posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem, dostosowanym do planu zajęć poszczególnych klas.
 5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy zapoznają dzieci i rodziców z harmonogramem wydawania posiłków.
 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 

 1. Odpłatność za obiady
 2. Opłata za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej przez uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.
 3. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez pracowników pedagogicznych kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający wynagrodzenia pracowników i koszt utrzymania stołówki.
 4. Wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów żywnościowych w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Warunki opłat, terminy płatności, sposoby zwrotu kosztów i jednorazowego odwołania obiadów określane są szczegółowo w Umowie o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (zał. nr 1).
 7. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności na obiedzie, pieniądze za posiłek nie będą zwracane.

 

 1. Zasady zachowania w stołówce szkolnej
 2. W stołówce obowiązuje cisza.
 3. Przed wejściem do stołówki uczeń ma obowiązek zgłoszenia swojej obecności na obiedzie osobie prowadzącej rejestr przez pokazanie identyfikatora.
 4. Uczniowie zobowiązani są do dbania o porządek i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz do kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni.
 1. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 2. Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.
 3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka oraz zadbać o czystość pozostawionego stolika.
 4. Zabrania się korzystania przy stole z telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
 6.  Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 7. Uczniowie mają obowiązek zabezpieczenia osobistych rzeczy takich jak plecaki                    i kurtki, których nie należy wnosić do stołówki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przed stołówką.
 8. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy, a za jego pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów.
 9. Za rażące naruszania regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających obiadów.

 

VII. Procedury obowiązujące w stołówce szkolnej w okresie epidemii COVID 19.

 1. Do stołówki, ze swojej sali wszyscy uczniowie przychodzą w maseczkach, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem przerw obiadowych.
 2. Każdy uczeń przed przyjściem do jadalni dokładnie myje ręce. Umożliwiona będzie także dezynfekcja rąk.
 3. Przed wejściem do jadalni uczniowie ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 4. Zgłaszają swoją obecność na obiedzie osobie prowadzącej rejestr przez pokazanie identyfikatora.
 5. Po odebraniu posiłku i sztućców od pracownika kuchni, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i siada z kolegami i koleżankami w strefie wskazanej dla jego klasy, zdejmuje maseczkę.
 6. W stołówce obowiązuje cisza oraz zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania określone w Regulaminie stołówki szkolnej.
 7. Po zjedzeniu posiłku, uczniowie zakładają maseczki, odnoszą naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka, z zachowaniem bezpiecznej odległości i udają się bezpośrednio do swoich sal.

 

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

 

Data dodania: 2021-08-30 12:51:47
Data edycji: 2021-08-30 13:03:11
Ilość wyświetleń: 348

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej