Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy – ogólnopolska baza klubów piłkarskich

Ministerstwo Edukacji i Nauki  przekazało wykaz piłkarskich klubów sportowych, które przyjmują osoby z Ukrainy do udziału w treningach (bezpłatnie). W ww. bazie oprócz danych kontaktowych klubu można znaleźć również dokładną informację o tym, jakie roczniki klub jest w stanie przyjąć na bezpłatne treningi. Aktualna baza danych klubów jest dostępna pod linkiem: Bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy. Baza klubów

Ponadto, wykaz został zamieszczony na stronie kuratorium: 

https://www.kuratorium.gda.pl/bezplatne-treningi-dla-osob-z-ukrainy-ogolnopolska-baza-klubow-pilkarskich/

 

 

Zatrudnianie kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach – informacja dla obywateli Ukrainy

 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Ułatwienie zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach

 • w szkołach i w przedszkolach, w których utworzono dodatkowe oddziały w związku z przyjęciem dzieci i uczniów przybyłych z terytorium Ukrainy:
  • w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor może przydzielić nauczycielowi, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  • dyrektor szkoły może zatrudnić nauczycieli korzystających z uprawnień do świadczenia kompensacyjnego bez zawieszenia prawa do tego świadczenia;
 • pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, może podjąć nauczyciel korzystający z uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego, bez zawieszenia prawa do tego świadczenia; z tej możliwości mogą skorzystać nauczyciele znający język, którym posługują się dzieci i młodzież przybywająca z Ukrainy;
 • w roku szkolnym 2021/2022 pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, mogą podjąć osoby niebędące obywatelami polskimi, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, bez konieczności potwierdzenia znajomości języka polskiego wymaganymi dokumentami.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela

 • obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani na stanowisku nauczyciela na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, może podejmować pracę w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę. W przypadku ubiegania się o pracę na stanowisku nauczyciela, obywatela Ukrainy będą obowiązywały takie same wymogi jak obywatela Polski. Jeżeli osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie, chce w Polsce podjąć pracę w tym zawodzie, musi dokonać uznania zagranicznego dyplomu, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce. Obywateli Ukrainy można zatrudnić w publicznych szkołach lub placówkach w Polsce zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani w szkole także na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe. W tym przypadku nie jest wymagane spełnianie przez zatrudnianą osobę wymagań kwalifikacyjnych, a jedynie posiadanie odpowiedniego przygotowania, które ocenia dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może uznać przygotowanie za właściwe nawet w przypadku braku nostryfikacji dyplomu.

Uznawanie kwalifikacji nauczycieli z Ukrainy

 • kwalifikacje nauczycieli zatrudnianych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289);
 • dyplomy uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu można uzyskać występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie.
  Więcej informacji www.nawa.gov.pl;
 • dyplomy uzyskane na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. wymagają potwierdzenia ich równoważności z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji. Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie. Uczelnia ma 90 dni na uznanie dyplomu, jednakże jest to termin maksymalny (do terminu nie wlicza się przedłożenia tłumaczeń dokumentów, ewentualnych egzaminów lub praktyk). Wymóg opłaty nostryfikacyjnej wynika z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynosi max. 50 proc. wynagrodzenia profesora (3205 zł). Uczelnia może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat.
  Więcej informacji o uprawnionych uczelniach do uznawania dyplomów można uzyskać pod adresem www.polon.nauka.gov.pl oraz pod bezpośrednim linkiem polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1;
 • nauczyciele, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z zagranicy powinni posiadać kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Powyższe zajęcia dla młodszych uczniów mogą prowadzić także nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.

Dodatkowe zajęcia nauki z języka polskiego dla uczniów

Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jest organizowana dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego. Nauka odbywa się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w szkole, do której zostało zapisane dziecko.

Organizacja zajęć dodatkowych z języka polskiego to zadanie organu prowadzącego szkołę. Sposób organizacji zajęć określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1283).

Przyjmowanie do polskich szkół dzieci oraz młodzieży z Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do kuratorów, samorządowców i dyrektorów dotyczący działań MEiN w zakresie ułatwienia przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół.

W piśmie minister przybliżył nowe regulacje prawne związane z organizacją nauki dla uczniów przybywających z Ukrainy, w tym w szczególności kwestie dotyczące tworzenia oddziałów przygotowawczych.

Dodatkowo w piśmie znalazły się również informacje o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela, wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz materiałach dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.

Pełna treść listu

Інформація для громадян України щодо працевлаштування у школах педагогів та помічників вчителя.

У зв’язку з агресією Росії проти України та припливом біженців до Польщі з території України, Міністерство освіти і науки вжило низку заходів для полегшення адаптації українських дітей у польських школах та працевлаштування громадян України. Нижче ми подаємо найважливішу інформацію щодо цього.

Сприяння працевлаштуванню у школах педагогів та помічників вчителя

 • у школах та дитячих садках зі створеними додатковими відділеннями у зв’язку із зарахуванням дітей та учнів, які прибули з території України:
  • у 2021/2022 навчальному році директор може призначити вчителю за його згодою понаднормові години, які становлять понад 1/2 тижневої обов’язкової кількості годин занять;
  • директор школи може приймати на роботу вчителів, які мають право на компенсаційну допомогу, без припинення права на цю допомогу;
 • роботу помічника вчителя, зазначеного у ст. 165 № 8 Закону про освіту, може виконувати вчитель, який користується правом на компенсаційну допомогу, без призупинення права на цю допомогу; цією можливістю можуть скористатися вчителі, які знають мову, якою розмовляють діти та молодь з України;
 • у 2021/2022 навчальному році працювати на посаді помічника вчителя, зазначеного у ст. 165 № 8 Закону про освіту, можуть особи, які не є громадянами Польщі та володіють польською мовою в усній та письмовій формі до ступеня, що дає змогу допомогти учню, який не знає польської мови або не володіє нею на достатньому рівні для отримання освіти, без необхідності підтвердження знання польської мови необхідними документами.

Працевлаштування громадян України на посаду вчителя

 • громадяни України можуть бути прийняті на роботу на посаду вчителя відповідно до положень Закону – Статуту вчителя. Відповідно до ст. 38 та ст. 39 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території їхньої держави, громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є або вважалося законним, після його запиту надається дозвіл на тимчасове проживання. Громадянин України, який отримав дозвіл на тимчасове проживання, може працювати в Республіці Польща без дозволу на роботу. У разі працевлаштування на посаду вчителя громадянин України матиме такі ж вимоги, як і громадянин Польщі. Якщо особа, яка має право на педагогічну діяльність в Україні, бажає працювати за цією професією в Польщі, вона повинна нострифікувати іноземний диплом, щоб мати можливість подати заявку на отримання професійного ліцензування відповідно до нормативних актів, які визначають правила здійснення цієї професії в Польщі. Громадяни України можуть бути працевлаштовані в державних школах або закладах Польщі відповідно до положень Закону, Статуту вчителя, на основі строкового трудового договору або трудового договору на невизначений термін.
 • Громадяни України також можуть бути працевлаштовані до шкіл відповідно до ст. 15 Закону про освіту. При цьому не вимагається відповідність працівника кваліфікаційним вимогам, а лише відповідна підготовка, оцінена директором школи. Директор школи може вважати підготовку відповідною навіть за відсутності нострифікації диплома.

Визнання кваліфікації вчителів з України

 • детальні вимоги щодо кваліфікації вчителів, які працюють у Польщі, визначена в Постанові Міністра національної освіти від 1 серпня 2017 р. (Вісник законів 2020 р., ст. 1289);
 • дипломи, отримані в Україні до 20 червня 2006 р., визнаються, як рівноцінні своїм польським аналогам. Підтвердження про визнання рівноцінності диплому можна отримати, звернувшись до Національного агентства з академічних обмінів (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) із запитом про надання іменного сертифіката або загального висновку про диплом.
 • Більше інформації на www.nawa.gov.pl;
 • дипломи, отримані в Україні після 20 червня 2006 р., потребують підтвердження їх рівноцінності польському аналогу шляхом нострифікації. Нострифікацію здійснюють уповноважені вищі навчальні заклади. Вищий навчальний заклад має 90 днів на визнання диплома, однак, це максимальний термін (подача перекладів документів, можливих іспитів чи стажування не входить у термін). Вимога щодо плати за визнання випливає із Закону про вищу освіту і науку та становить максимально 50 відсотків професорської заробітної плати (3205 злотих). Вищий навчальний заклад може прийняти рішення про звільнення від оплати.
 • Більше інформації про вищі навчальні заклади, уповноважені визнавати дипломи, можна отримати на сайті www.polon.nauka.gov.pl та за посиланням: polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1;
 • вчителі, які проводять додаткові заняття польської мови для іноземних учнів, мають бути кваліфікованими для викладання польської мови. Вищезазначені заняття для молодших учнів також можуть проводити вчителі, які мають кваліфікацію для проведення занять дошкільного віку.

Додаткові заняття польської мови для учнів

Учні, які приїжджають з-за кордону підлягають обов’язковому навчанню чи освіті. Для учнів, які не знають польської мови або володіють нею на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання, організовуються додаткові безкоштовні уроки польської мови. Навчання дитини в школі відбувається відповідно до основної загальноосвітньої програми, у формі додаткових уроків польської мови.
Організація додаткових занять польської мови є обов’язком керівництва школи. Спосіб організації занять визначається положеннями Постанови Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 року про освіту іноземних громадян та осіб, які є громадянами Польщі, але здобули освіту в школах, що діють в системах освіти інших країн (Вісник законів 2020, ст. 1283).

Зарахування дітей та молоді з України до польських шкіл – лист Міністра освіти і науки

Міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек надіслав листа кураторам, представникам місцевого самоврядування та директорам щодо діяльності Міністерства освіти і науки відносно полегшення зарахування українських дітей до польських шкіл.

У листі міністр представив нові законодавчі норми щодо організації навчання учнів, які приїжджають з України, зокрема стосовно питання створення підготовчих відділень.

Крім того, лист містив інформацію щодо працевлаштування громадян України на посаду вчителя, підтримки студентів з особливими освітніми потребами та дидактичні матеріали для студентів з України.

Повний текст листа доступний за посиланням: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przyjmowanie-do-polskich-szkol-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy–list-ministra-edukacji-i-nauki-do-kuratorow-samorzadowcow-i-dyrektorow-szkol

Źródło: MEiN

 

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

informuję, że we wtorki, począwszy od 29 marca 2022 r. w godzinach 17.30 – 19.00 w naszej szkole (ul. Tysiąclecia 5, sala nr 51) będą odbywały się darmowe lekcje języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy. Zapisy jeszcze trwają poprzez osobisty kontakt w sekretariacie szkoły lub kontakt telefoniczny: 58 682 35 14.

Lekcje – wolontariacko - będzie prowadziła Pani Anna Socka, lektorka Uniwersytetu Gdańskiego, której serdecznie dziękujemy.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja szkoły

 

Rozpoczął się nabór na kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął nabór dla nauczycieli i osób związanych z oświatą, pochodzących z Ukrainy, na bezpłatny intensywny kurs języka polskiego. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej ORE.

"Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli i osoby związane z oświatą, pochodzące z Ukrainy, które zgłaszają się do pracy w polskiej szkole w charakterze pomocy nauczyciela, a nie posługują się językiem polskim, na bezpłatny intensywny kurs języka polskiego, na poziomie podstawowym (A1)" - czytamy na stronie ORE.

Kurs rozpocznie się 28 marca br. Obejmie 60 godzin, potrwa 6 tygodni. Zajęcia będą odbywać się w formule online, codziennie − od poniedziałku do piątku w godzinach 18.30−20.00.

Formularz zgłoszeniowy w języku polskim i ukraińskim jest na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają powiadomienie e-mailem.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki. Powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jego celem jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

 

 

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

 

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły
(np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski
(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

 

Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum
  2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów
 • nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od
  20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości;
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona
  w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych;
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

 

Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować
w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły,
a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i  terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów.

 

Finansowanie dodatkowych zajęć dla osób przybywających za granicą

Ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Wsparcie szkół w prowadzeniu zajęć dla osób przybyłych z zagranicy

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym (https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/)
 • Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/) oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/) opublikowane są nieodpłatne materiały edukacyjne na pracy z uczniem przybywającym
  z zagranicy. Ponadto planowane jest przygotowanie kolejnych materiałów
  w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

 

 

 

Bezpłatne konsultacje i telekonsultacje w języku ukraińskim i rosyjskim

Uruchomiliśmy platormę Lekarze dla Ukrainy, na której specjaliści oferują bezpłatne konsultacje i telekonsultacje w języku ukraińskim i rosyjskim. Z każdą chwilą dołącza do nas coraz więcej lekarzy. Brawa dla nich oraz dla Telemedi, bez których platforma by nie powstała! ?

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

 

https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy?utm_source=vero&utm_medium=email&utm_content=control&utm_campaign=Lekarze%20dla%20Ukrainy&utm_term=Newsletter&vero_id=kotecka.marzena%40gmail.com&vero_conv=HojO5zktpcX4DcaM-OWqe4ru4g3cN2o-ZMaM8w1tIi15KRlxDIrXUXNy66e9w1tHjgLOoz-TufwX_S0ebLA9BQQxm7vYHDHv-5U%3D

Przekaż informację o naszej akcji znajomym, a najlepiej udostępnij ją w swoich mediach społecznościowych. Niech wszystkie potrzebujące osoby dowiedzą się, że mogą otrzymać bezpłatną pomoc lekarską!

Stoimy za każdym człowiekiem cierpiącym z powodu przemocy i niesprawiedliwości, dlatego przekazaliśmy 500 tys. złotych dwóm organizacjom: Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Fundacji Ocalenie.

Razem dla Ukrainy!

 

 

Bezpłatna pomoc stomatologiczna dla dzieci z Ukrainy

Bezpłatna pomoc stomatologiczna dla dzieci z Ukrainy

Gabinet Stomatologiczny Wiewiór "K"w Gdańsku przyjmuje dzieci z Ukrainy z bólem zęba (bezpłatnie) Stomatologia Dziecięca i Rodzinna Wiewiór "K".Chcąc przyłączyć się do akcji pomocy dla naszych przyjaciół z Ukrainy zapraszamy wszystkie dzieci, które przyjechały do naszego regionu na bezpłatną wizytę w przypadkach bólowych.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 259 846 lub 506 991 877

 

 

 

Słowniczek polsko-ukraiński

Słowniczek polsko-ukraiński

 

 

Z powodu wojny, coraz więcej obywateli Ukrainy szuka schronienia w Polsce. Dzieci rozpoczynają edukacje w "obcym" dla siebie środowisku, wśród uczniów posługujących się innym językiem. Bariera językowa powoduje bardzo dużo stresu, szczególnie wśród najmłodszych.

Chemy chociaż trochę wsprzeć ten pierwszy kontakt z nowym miejscem, z nowymi rówieśnikami oraz nauczycielami.

 

 

 

 Rozmówki polsko - ukraińskie

https://www.eisystem.pl/content/64-rozmowki-polsko-ukrainskie?utm_source=EiSystem_s%C5%82ownik+_rozm%C3%B3wki&utm_medium=rozm%C3%B3wki_mailling&utm_campaign=rozm%C3%B3wki_mailling_eisystem&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=%C5%81amiemy%20bariery%20j%C4%99zykowe%20S%C5%82owniczek%20polsko%20-%20ukrai%C5%84ski.&utm_campaign=

 

Trudności w diagnozie logopedycznej dzieci dwujęzycznych

Pamiętaj, że w obecnej sytuacji, gdzie do polskich placówek trafia coraz więcej dzieci ukraińskich, uciekjących przed wojną, naszym zadaniem jest dzielenie się swoim doświadczeniem. W ten sposób ułatwiamy dzieciom start w nowej szkole. Poruszone w artykule pojęcia pozwolą przełamać trudności w diagnozie logopedycznej dzieci obcnojęzycznych.

https:https://www.eisystem.pl/blog/trudnosci-w-diagnozie-logopedycznej-dzieci-dwujezycznych--n48?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=%C5%81amiemy%20bariery%20j%C4%99zykowe%20S%C5%82owniczek%20polsko%20-%20ukrai%C5%84ski.&utm_campaign=//www.eisystem.pl/blog/trudnosci-w-diagnozie-logopedycznej-dzieci-dwujezycznych--n48?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=%C5%81amiemy%20bariery%20j%C4%99zykowe%20S%C5%82owniczek%20polsko%20-%20ukrai%C5%84ski.&utm_campaign=

 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy | Муніципальний консультаційний пункт для біженців з України

Image

Od poniedziałku, 7 marca 2022 r. samorząd miasta Pruszcz Gdański uruchamia:
Miejski Punkt Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy

 • czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-14:00,
 • zlokalizowany będzie przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim.

Do punktu zapraszamy:
Osoby, które przekroczyły granicę polską w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie po 24 lutym 2022 r..
Jeśli przyjęliście uchodźców zaprowadźcie proszę ich do tego punktu.

W punkcie uzyskacie:

 • pomoc prawną, najważniejsze informacje dotyczące aktualnych regulacji prawnych związanych z uchodźcami,
 • osobom, które zamieszkują na terenie miasta Pruszcz Gdański wydana zostanie tymczasowa karta mieszkańca, która uprawniać będzie do dalszej pomocy, w tym pomocy rzeczowej oraz posiłków,
 • informacje na temat opieki zdrowotnej oraz zasad podjęcia pracy,
 • spraw związanych z możliwościami podjęcia nauki przez dzieci w wieku szkolnym.


Do punktu zabierzcie koniecznie:

 • paszport wewnętrzny,
 • lub paszport zagraniczny,
 • lub inny dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.,
 • akty urodzenia dzieci, które podróżują z wami,
 • dokumentację medyczną,
 • dokładny adres aktualnego pobytu.


Musimy wspólnie się zorganizować, potrzebujemy wiedzieć, że jesteście, gdzie jesteście i czego potrzebujecie. Zgłoście się możliwie jak najszybciej do Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-14:00.

Przy tej okazji informujemy, że komunikacja miejska dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę polską w dniu 24 lutego 2022 r. lub później z ważnym dokumentem, który stwierdza ten fakt jest bezpłatna na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Gdańska. Uwaga dotyczy ZTM Gdańsk!

Zachęcamy do śledzenia strony www.pruszcz-gdanski.pl zakładka Solidarni z Ukrainą, znajdziecie tam też link do strony z ogłoszeniami z naszej inicjatywy obywatelskiej.
 


З понеділка, 7 березня 2022 року, місцева влада Пруща Гданського відкриває:
Муніципальний консультаційний пункт для біженців з України

 • працюватиме з понеділка по суботу з 11:00 до 14:00,
 • знаходитиметься за адресою вул. Коротка, 6 у Прущі Гданському.

Запрошуємо до пункту:
Осіб, які перетнули польський кордон через збройний конфлікт в Україні після 24 лютого 2022 року.
Якщо ви прийняли біженців, приведіть їх до цього пункту.

У пункті ви отримаєте:

 • юридичну допомогу, найважливішу інформацію про чинне правове регулювання, що стосується біженців,
 • особам, які проживають у місті Прущ Гданський, буде видана карта тимчасового мешканця, яка дасть їм право на подальшу допомогу, включаючи матеріальну допомогу та харчування,
 • інформацію щодо системи охорони здоров'я та правил прийому на роботу,
 • інформацію щодо можливостей навчання дітей шкільного віку.

Прямуючи до пункту, обов’язково візьміть із собою:

 • внутрішній паспорт,
 • або закордонний паспорт,
 • або інший документ, що посвідчує особу,
 • довідку про перетин кордону від 24 лютого 2022 р.
 • свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами,
 • медичну документацію,
 • точну адресу поточного перебування.


Нам потрібно організуватися разом, ми повинні знати, що ви є, де ви є і що вам потрібно. Якнайшвидше зверніться до Муніципального консультаційного пункту для біженців з України за адресою: вул. Коротка, 6 в Прущі Гданському, з понеділка по суботу з 11:00 до 14:00.

При нагоді повідомляємо, що для громадян України, які перетнули польський кордон 24 лютого 2022 року або пізніше з дійсним документом, що підтверджує цей факт, громадський транспорт у містах Прущ Гданський та Гданськ є безкоштовним. Увага: це стосується лише громадського транспорту, який обслуговується ZTM Gdańsk!

Запрошуємо вас стежити за веб-сайтом www.pruszcz-gdanski.pl, вкладка «Solidarni z Ukrainą», де ви також знайдете посилання на сторінку з оголошеннями нашої громадської ініціативи.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy ukraińskich rodziców naszej szkoły na spotkanie, w ramach programu: „Pierwsze kroki w Polsce”, które odbędzie się w naszej szkole - ul. Tysiąclecia 5, na holu parteru - w dniu 31.03.2022 o godzinie 17.00. Spotkanie poprowadzi Pani Waja Jabłonowska, z którą współpracujemy, z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja szkoły

 

Bezpłatny kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku planuje zorganizowanie bezpłatnego, intensywnego kursu języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy, którzy już pracują w oddziałach przygotowawczych oraz zainteresowanych pracą w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych.

 • Kurs finansowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
 • Czas trwania: 390 godzin. Kurs będzie zawierał również treści dotyczące polskiego systemu edukacji. 
 • Uczestnik nabędzie podstawowe umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim. W programie przewidziany jest także moduł specjalistycznego języka przedmiotowego.
 • Większość zaplanowanych zajęć odbywać się będzie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al gen. J. Hallera 14 w Gdańsku, gdzie zapewnimy uczestnikom możliwość zakwaterowania, wyżywienie i materiały edukacyjne. Pozostała część zajęć zostanie zrealizowana zdalnie.
 • Planowany jest wyjazd szkoleniowy w ramach kursu z wyżywieniem i możliwością zabrania dzieci, dla których zapewnimy opiekę.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie ankiety online, gdzie prosimy o odpowiedź na kilka pytań związanych z ewentualnym uczestnictwem.  Ankieta i informacje o planowanym kursie zostały przygotowane w języku ukraińskim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmmydAycRzIWUnOKCkrfjrnwP6l73V5gEWgseLD8JDh9oJDg/viewform

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się online 27.04.2022 r. o godz.12:00. Omówione zostaną szczegóły realizacji kursu i wsparcia. 

Proponowany przez nas kurs z pewnością ułatwi zatrudnienie w polskiej szkole lub placówce i znacząco podniesie kompetencje uczestników.

Informacje na stronie CEN: zobacz

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

+48 58 340 41 42

katarzyna.geba@cen.gda.pl

___________________________________________________________________

Polityka prywatności

 1. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk; +48 58 340 41 00, fax. +48 58 341 07 63

www.cen.gda.plcen@cen.gda.pl; zobacz nas na: Facebook YouTube

 

 

Półkolonie organizowane przez wolontariuszy PMI

 

Dzień dobry,
mam przyjemność przedstawić Państwu inicjatywę English Winter Camp realizowaną pod patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
Wydarzenie organizowane jest przez Gdański Oddział Project Management Institute Poland od 2004 roku na terenie Pomorza. W tegorocznej zimowej edycji gościmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
Więcej o historii naszego projektu oraz o ostatniej edycji mogą Państwo poczytać na stronie Miasta Pruszcza Gdańskiego: .
My ze swojej strony zapraszamy i zachęcamy Państwa do zgłaszania dzieci w wieku 10-14 lat z Polski i Ukrainy, których dotknęła trudna sytuacja. Wydarzenie realizowane jest przez wolontariuszy zatem uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Agendę oraz plakat informacyjny znajdą Państwo w załączniku.
 
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
 
 
 
 

Nabór uczestniczek do projektu „Pomorskie z Ukrainą”

Zapraszamy kobiety, które przyjechały do Pruszcza Gdańskiego po 24.02.2022 r. w wyniku działań wojennych w Ukrainie, do udziału w projekcie „Pomorskie z Ukrainą”.

W projekcie będą realizowane zajęcia z:
- psychologiem (1 godzina w tygodniu),
- doradcą zawodowym (1 godzina w tygodniu),
- animatorem społecznym (1 godzina w tygodniu),
- nauczycielem języka polskiego (2 godziny w tygodniu).

Zajęcia będą odbywały się w 4 szkołach na terenie Pruszcza Gdańskiego, w godzinach popołudniowych albo w soboty. Zajęcia będą trwały przez 5 miesięcy od lutego 2023 r. do czerwca 2023 r.
Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres mailowy: szaryganek@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać:
- imię i nazwisko,
- termin przyjazdu do Pruszcza Gdańskiego w wyniku działań wojennych w Ukrainie,
- obecną sytuację zawodową: osoba pracująca lub nie pracująca,
- numer telefonu do kontaktu.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

______________________________________________________________________________________________
 


Запрошаємо до участі в проекті Поморське з Україною жінок, які приїхали до Пруща Гданського після 24 лютого 2022 року внаслідок військових дій в Україні до участі у проекті «Поморське з Україною».

Проект включатиме заняття:
- психолог (1 година на тиждень),
- кар'єрний радник (1 година на тиждень),
- соціальний аніматор (1 година на тиждень),
- вчитель польської мови (2 години на тиждень).

Заняття проходитимуть у 4 школах м. Прущ Гданський у другій половині дня або по суботах. Заняття триватимуть 5 місяців з лютого 2023 року по червень 2023 року.
Якщо ви бажаєте взяти участь у проекті, надішліть заявку на електронну адресу: szaryganek@gmail.com

У заявці вкажіть:
- ім'я та прізвище,
- дата прибуття до Пруща Гданського внаслідок військових дій в Україні,
- поточна професійна ситуація: працює чи не працює,
- контактний номер телефону.

Проект реалізується в рамках Заходу 14.1 Інтеграція іммігрантів Регіональної операційної програми для Поморського воєводства на 2014-2020 роки. 

 

Data dodania: 2022-03-15 09:10:40
Data edycji: 2023-01-10 15:03:30
Ilość wyświetleń: 18336

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej