Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Regulamin udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

 


Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
 2. oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen klasyfikacji rocznej z danego roku szkolnego;
 3. oryginały lub kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.


Opis ogólny:
Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego przyznawane są uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, którzy pobierają naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, bez względu na miejsce zamieszkania. 

Uczniowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z trzech kategorii:
1) za wyniki w nauce,
2) za osiągnięcia sportowe,
3) za osiągnięcia artystyczne.

Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej:
a) 5,70 w klasie IV-VI szkoły podstawowej,
b) 5,50 w klasie VII-VIII szkoły podstawowej,
c) 5,00 w szkole ponadpodstawowej.

oraz uzyskał tytuł laureata/finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie/ turnieju/ olimpiadzie o charakterze interdyscyplinarnym/ przedmiotowym/ tematycznym, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym.

Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

 1. zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych;
 2. zajął jedno z dziesięciu pierwszych miejsc w międzynarodowych zawodach o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
 3. zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski lub w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych;
 4. zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
 5. został zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych. 

Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 oraz uzyskał tytuł laureata/finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie/ turnieju/ przeglądzie o charakterze artystycznym na szczeblu ogólnopolskim.

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) pełnoletni uczniowie,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

Osiągnięcia sportowe i artystyczne z lipca i sierpnia będą rozpatrywane z wnioskami w kolejnym roku szkolnym.

Czas załatwienia sprawy:
Stypendia wypłacane są jednorazowo w terminie do 30 sierpnia danego roku.

Tryb odwoławczy:
Decyzje Burmistrza Pruszcza Gdańskiego są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego odwołanie nie przysługuje.

 

UWAGA !!! W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 wprowadzono zmiany w regulaminie przyznawania stypendium, ale tylko za rok szkolny 2020/21. Wynika z nich, że wyjątkowo w 2021 r. do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony został także uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał wysoką średnią ocen, ale nie legitymuje się dodatkowymi osiągnięciami. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przyzna stypendia w odniesieniu do tego kryterium maksymalnie dla 10-ciu uczniów z najwyższą średnią ocen, na poziomie każdej z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz na poziomie każdej z klas szkoły ponadpodstawowej. Ponadto w związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium do uzyskania stypendium, wyjątkowo w 2021 r. wydłużono termin składania wniosków do 31.07.2021 r. Powyższe zmiany nie dotyczą bieżącego roku szkolnego 2021/22.


Podstawa prawna:

 1. art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);
 2. uchwała Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
 3. uchwała Nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5459);
Data dodania: 2021-09-30 15:40:38
Data edycji: 2021-10-01 11:26:20
Ilość wyświetleń: 15

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej